EBY s.r.o.

IT poradenstvo

Potrebujete dostať do Vášho biznisu trocha z informačných technológií ? Rozbiehate vo firme informačný systém a potrebujete poradiť ? V takom prípade neváhajte a kontaktujte nás. Poradíme Vám vo všetkých prípadoch týkajúcich sa informačných technológií ale i problémov s nimi spojených.

Nieste si istý čo prinesie moderné IT do vášho biznisu ? Urobíme analýzu dopadu, pripravíme podklady a pomôžeme vám vstúpiť do sveta informačných technológií.
Naša ponuka poradenstva zahŕňa aj:

1. Poradenstvo v oblasti zavedenia IT vo vašej firme
2. Poradenstvo pri práci s vaším systémom
3. Školenia
4. Pomoc pri tvorbe informačných systémov


Vyhovieme ale aj ďalším vaším požiadavkam.

Web

Ponúkame tvorbu:

1. Webové aplikácie na mieru
2. Eshopy
3. Jednoduché weby
4. CMS systémy
5. Webové portály
6. Microsites
Naše dlhoročné skúsenosti s tvorbou webových stránok a aplikácií vieme zúžitkovať pri návrhu ale aj samotnej implementácií stránok či aplikácií.

Potrebujete interný informačný systém ? Alebo potrebujete aplikáciu pre biznis na mieru ? Pripravíme vám analýzu, zdokumentovaný návrh vášho nápadu. V neposlednom rade sa venujeme aj samotnej implementácií a testovaniu aplikácií.

NFC

V dnešnej dobe moderných mobilných telefónov a smartfónov ideme s dobou aj my. Venujeme sa technológií NFC a jej implementácií pre rôzne ciele. Potrebujete preniesť vašu prístupovú kartu do telefónu ? Potrebujete zdieľať údaje rýchlo a jednoducho ? Možnosti tejto technológie su široké.
NFC je sú­bor štan­dar­dov de­fi­nu­jú­cich ar­chi­tek­tú­ru bez­drô­to­vej tech­no­ló­gie, kto­rá slú­ži na vzá­jom­nú ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi dvo­ma za­ria­de­nia­mi ale­bo ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi za­ria­de­ním a tzv. NFC tag­mi, čo sú v pod­sta­te bez­drô­to­vé pa­mä­ťo­vé kar­ty s mi­ni­mál­nou ka­pa­ci­tou. Cie­ľom je po­núk­nuť ma­ji­te­ľom za­ria­de­nia mož­nosť spo­ľah­li­vé­ho a bez­peč­né­ho pre­no­su dát, kto­rý by sa pri­tom tak­mer obi­šiel bez ich asis­ten­cie.

Účtovníctvo

Ponúkame vám spracovanie účtovníctva bez starostí. V dohodnutých termínoch si vyzdvihneme účtovné doklady, ktoré spracujeme a vrátime vám ich spolu s mesačnými výkazmi. Upozorníme vás na daňové, odvodové a iné povinnosti. Ochotne poradíme a odpovieme na vaše otázky.

Uctujemsi.sk

Webová stránka venovaná jednoduchému účtovníctvu. Za stránkou sa skrýva informačný systém pre správu jednoduchého účtovníctva akejkoľvek firmy. Systém obsahuje moduly ako tvorba faktúr, krátkodobý a dlhodobý majetok, evidencia skladu.

Rychlapraca.sk

Webový portal pre zhromažďovanie netradičných ponúk práce. Na portály je možné nájsť ponuku mikropráce v rôznych regiónoch. Na tomto portály spájame ponuku s dopytom.

Mobino.sk

Používajte svoj mobil ako mobilnú NFC električenku alebo dobíjacie karty ako mobilnú peňaženku. Už nemusíte so sebou nosiť cestovné karty ako ISIC, MHD kartu alebo električenku. Všetky karty máte vo svojom smartfóne. Vždy a všade.
Copyright Eby s.r.o. 2014